ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

อีสท์ วอเตอร์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเวทีภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเวทีภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ชุมชน และเอกชน เข้าร่วมงานประมาณ 60 ท่าน ณ โรงแรมระยอง ซิตี้ จังหวัดระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)