ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ “แมงกานีสในน้ำดิบ”

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “แมงกานีสในน้ำดิบ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์  กรบุญรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Auditorium นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)