ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

ต้อนรับคณะนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสัมมนาวิศวกรรมแหล่งน้ำ โดยมีการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการระยอง และเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล3

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)