ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

ต้อนรับคณะนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ตุลาคม 2561
อีสท์ วอเตอร์ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 9
28 กันยายน 2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปลูกป่าชายเลนเพิ่มห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำวัยละอ่อน
11 กันยายน 2561
การ Supplier Audit ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล
24 สิงหาคม 2561
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท บิซซิเนส เทรดดิง จำกัด
20 สิงหาคม 2561