ติดต่อ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ติดต่อ EW

สอบถามข้อมูลเสนอแนะและร้องเรียน เพื่อการพัฒนาองค์กรและบริการให้ดียิ่งขึ้น


รีโหลด

กรุณาอ่านข้อความข้างต้นแล้วพิมพ์ในพื้นที่ด้านล่าง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีช่องทางเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยร้องเรียนยัง คณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
AC_EW@eastwater.com

จดหมายธรรมดา
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900