ร่วมงานกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ร่วมงานกับ EW

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ อีสท์ วอเตอร์

East Water เราให้ความสำคัญกับการเติบโตและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การวางรากฐานที่ดีให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจในวัฒนธรรม แนวปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจขององค์กรก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง เรามุ่งมั่นผลักดันบุคลากรสู่ความสำเร็จ สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและพัฒนาสู่เป้าหมาย ด้วยโปรแกรมการพัฒนาที่หลากหลายตามสายอาชีพ ทั้งในรูปแบบการอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ระบบ Competency Based Development เพื่อหล่อหลอมบุคลากรของเราให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกมิติที่เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจรตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ”.

นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล พร้อมมอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาตนเองในทุกระดับ โดยมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) และแผนการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพความสามารถที่โดดเด่น (Talent Management) เพื่อให้บุคลากรของเราได้แสดงศักยภาพและประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกไว้ เพราะทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างให้องค์กรก้าวสู่การเป็น High Performance Organization และข้อมูลการสมัครงานนั้นเราดำเนินการตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายการเงิน, งบประมาณ, บัญชี 0-3 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี (หากเป็นคนในพื้นที่ จ.ชลบุรี) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office - Excel ได้ดี หรือ SAP ได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ หรือมีรถยนต์เป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกกิจการประปาของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานกิจการประปาบ่อวิน จ.ชลบุรี

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อจัดจ้างระดับผู้จัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจขบวนการ ขั้นตอนการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ (UPC)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ SAP ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านเครื่องกลหรือไฟฟ้า งานวางแผนควบคุมระบบผลิต หรืองานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิต
 • มีประสบการณ์ในงานระบบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบประปา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้ ในพื้นที่ จ.ระยอง, จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา 

สถานที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารการจัดการ บริหารธุรกิจการตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ