ร่วมงานกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ร่วมงานกับ EW

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ อีสท์ วอเตอร์

East Water เราให้ความสำคัญกับการเติบโตและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การวางรากฐานที่ดีให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจในวัฒนธรรม แนวปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจขององค์กรก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง เรามุ่งมั่นผลักดันบุคลากรสู่ความสำเร็จ สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและพัฒนาสู่เป้าหมาย ด้วยโปรแกรมการพัฒนาที่หลากหลายตามสายอาชีพ ทั้งในรูปแบบการอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ระบบ Competency Based Development เพื่อหล่อหลอมบุคลากรของเราให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกมิติที่เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจรตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ”.

นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล พร้อมมอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาตนเองในทุกระดับ โดยมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) และแผนการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพความสามารถที่โดดเด่น (Talent Management) เพื่อให้บุคลากรของเราได้แสดงศักยภาพและประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกไว้ เพราะทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างให้องค์กรก้าวสู่การเป็น High Performance Organization และข้อมูลการสมัครงานนั้นเราดำเนินการตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์บริหารงานโครงการ การออกแบบ จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ โครงการก่อสร้างมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ระยะเวลาโครงการมากกว่า 6 เดือน
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบท่อส่งน้ำ หรือระบบประปา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการส่งจ่ายน้ำ
 • สามารถใช้โปรแกรม Primavera และวิเคราะห์ Critical Path ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำโครงการ ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 - 5 ปี ในด้านงานออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคา หรือการควบคุมงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 
 • หากสามารถใช้โปรแกรมด้านออกแบบโครงสร้างได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำโครงการ ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานใหญ่ กทม.

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานออกแบบระบบผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย น้ำดิบ  หรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานวางแผนโครงการ งานคำนวณออกแบบ งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา หรืองานสำรวจปริมาณงานและราคา 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องบัญชี การเงิน การลงทุน การคิดผลตอบแทนการลงทุน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพ เช่น ISO 9001, 45001 หรือ OHSAS 18000
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานใหญ่ กทม.

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / การเงิน / การบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / หรือ ปริญญาโท การบริหาร / การบริหารธุรกิจ / การเงิน / การบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง Senior 3-5 ปี / Junior 2-3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย และ/ หรือ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO:9001, ISO:14001, ISO:45001 เป็นต้น
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ IT Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานวางท่อน้ำ ซ่อมอุปกรณืในงานท่อส่งน้ำ 5 - 10 ปี
 • มีทักษะในงานซ่อมบำรุง การจัดทำรายงานนำส่งทางราชการ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง งานวางท่อ หรืองานระบบประปา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft Office, AutoCAD เป็นต้น
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างอุตสาหการ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบสูบจ่ายน้ำที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office, Outlook, Internet ได้
 • มีความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน การจัดจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบสูบจ่ายน้ำ หรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนางานวิศวกรรมบำรงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่
 • มีความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง จัดหา ส่งมอบ รับมอบทรัพย์สิน  ควบคุมทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มาตรฐาน ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี 
 • สามารถใช้งานระบบบริหารทรัพย์สิน การบัญชีทรัพย์สิน เช่น  SAP, ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน การบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, 14001, 45001
 • หากเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านเครื่องกลหรือไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบส่งน้ำ
 • มีประสบการณ์ในงานระบบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบประปา 0-2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำพื้นที่ปฏิบัติการ จ.ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัญฑิตไทย
 • มีประสบการณ์ในงานนิติกรรมสัญญา และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.มหาชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดต่อประสานงานราชการเพื่อขออณุญาตต่างๆ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตทนายความ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office, Outlook และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสาร/เจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ OSHAS 18001 / ISO 45001 / ISO 9001 / ISO 14001
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานและผู้รับจ้างได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)