ร่วมงานกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ร่วมงานกับ EW

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ อีสท์ วอเตอร์

East Water เราให้ความสำคัญกับการเติบโตและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การวางรากฐานที่ดีให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจในวัฒนธรรม แนวปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจขององค์กรก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง เรามุ่งมั่นผลักดันบุคลากรสู่ความสำเร็จ สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและพัฒนาสู่เป้าหมาย ด้วยโปรแกรมการพัฒนาที่หลากหลายตามสายอาชีพ ทั้งในรูปแบบการอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ระบบ Competency Based Development เพื่อหล่อหลอมบุคลากรของเราให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกมิติที่เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจรตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ”.

นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล พร้อมมอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาตนเองในทุกระดับ โดยมีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) และแผนการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพความสามารถที่โดดเด่น (Talent Management) เพื่อให้บุคลากรของเราได้แสดงศักยภาพและประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกไว้ เพราะทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างให้องค์กรก้าวสู่การเป็น High Performance Organization และข้อมูลการสมัครงานนั้นเราดำเนินการตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ การฑูต บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานรัฐกิจสัมพันธ์ ประสานงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ จัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO9001, ISO14001, ISO45001)
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา หรือสาขาก่อสร้าง
 • มีทักษะความรู้ด้านงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสูบส่งน้ำและอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับระบบสูบส่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 1 - 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี เกี่ยวข้องกับงานพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations), การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement), การจัดกิจกรรมพนักงาน
 • มีความรู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ,การตัดต่อวีดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารการจัดการ บริหารธุรกิจการตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบท่อส่งน้ำ หรือประปาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการส่งจ่ายน้ำ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับป.ตรี/โท สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ตรง ทางด้านงานระบบไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องมือวัด เครื่องสูบน้ำ
 • มีความรู้ด้านพลังงานและการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง