ร่วมงานกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ร่วมงานกับ EW

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ อีสท์ วอเตอร์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ มากมาย อาทิ การฝึกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงานต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน นั่นคือ การสอนงานเบื้องต้นโดยผู้บังคับบัญชาให้กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานเทคนิค หรืองานภายในสายวิชาชีพ โดยเป็นการให้ความรู้ทางทฤษฎีหรือวิชาการก่อนการปฏิบัติงานจริงและในระหว่างการปฏิบัติงาน

เรามีการบริหารสายอาชีพ (Career Management) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน และกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของพนักงาน ช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดแผนพัฒนาตนเองและเส้นทางอาชีพ เปิดโอกาสให้สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ โดยจัดให้มีทางเลือกของสายอาชีพและการเติบโตให้กับพนักงานในทุกระดับเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นแผนการพัฒนาที่ตรงกับเป้าหมายทางสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน

เรา ไม่กระทำการที่เป็นละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้รวมถึงไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่ EAST WATER ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารการจัดการ บริหารธุรกิจการตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบท่อส่งน้ำ หรือประปาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการส่งจ่ายน้ำ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัญฑิตไทย
 • ประสบการณ์งานนิติกร การติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 6 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง นิติกรรมสัญญา กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 • มีสามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสาร/เจรจาต่อรองและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้ง พูด อ่าน เขียน (หากมีผลสอบ Toeic 650 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หากจบปริญญาตรีสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์ตรงในการทำงานกิจการประปา 8 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานด้านกำกับดูแลบริหารสัญญา งานผลิต งานบริการ และงานอำนวยการได้ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คู่สัญญา หรือหน่วยงาน ราชการได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน           

สถานที่ปฏิบัติงาน: กิจการประปานครสวรรค์

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ โยธา ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานระบบประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย หรืองานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพและความปลอดภัยในงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน
 • ใช้โปรแกรมออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ เช่น AutoCAD

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 32-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี ในด้านงานควบคุมการผลิต วางแผนการผลิต ของระบบผลิตน้ำประปาน้ำอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบผลิตน้ำคุณภาพพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต การวางแผนบำรุงรักษา การจัดทำงบประมาณ ในงานผลิตน้ำประปาหรือน้ำอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตน้ำ บำบัดน้ำได้
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO9001:2015  
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งอ่าน และเขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างยนต์ ช่างอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ความชำนาญด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ใช้งานโรงงาน เช่น งานไฟฟ้า งานเครื่องมือวัด งานเครื่องกล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ใช้งานอาคารสถานที่ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานหน้าที่รับผิดชอบหลัก เช่น งานจัดซื้อ งานเสียภาษีโรงเรือน ค่าเช่าที่ดิน เป็นต้น
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น MS Office
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office
 • สามารถทำงานนอกเวลางานปกติได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • มีความรู้ด้านการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำและท่อส่งน้ำขนาดใหญ่

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับป.ตรี/โท สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ตรง ทางด้านงานระบบไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องมือวัด เครื่องสูบน้ำ
 • มีความรู้ด้านพลังงานและการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาไฟฟ้าควบคุม/สื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ตรงทางด้านงานระบบเครือข่ายทั้งภายในองค์กร และการเชื่อมโยงกับโครงข่ายสื่อสารภายนอกองค์กร
 • สามารถเขียนโปรมแกรม MMI, จัดการ Data Base และการประยุกต์ใช้งาน Application ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขา Statistics, Data Science, Computer Science, Management Information System
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการจัดทำ Data Management, Analysis และ Visualization รวมถึง Reports หรือ Analytical dashboard ด้วย Business Intelligence และ Data Analytics 
 • มีประสบการณ์ในการดูแลและจัดการฐานข้อมูล SQL Server และ/หรือฐานข้อมูลอื่นๆ 
 • สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SPSS, R and Python
 • สามารถใช้โปรแกรม Tableau, Microsoft Power BI, Microsoft Excel เช่น Macro VBA, Power view, Power Pivot
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบท่อส่งน้ำ หรือน้ำประปาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการส่งจ่ายน้ำ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี/โท  ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (1-5 ปี) เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน โครงสร้างตำแหน่งงาน JD/JE การประเมินผลงาน และการพัฒนาองค์กร (OD)
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทนสูง
 • มีทักษะด้านการสื่อสารดี ทั้งการ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน มีความกระตือลือล้น และมีความสามารถในการปรับตัว

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ