ร่วมงานกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ร่วมงานกับ EW

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ อีสท์ วอเตอร์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ มากมาย อาทิ การฝึกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงานต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน นั่นคือ การสอนงานเบื้องต้นโดยผู้บังคับบัญชาให้กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานเทคนิค หรืองานภายในสายวิชาชีพ โดยเป็นการให้ความรู้ทางทฤษฎีหรือวิชาการก่อนการปฏิบัติงานจริงและในระหว่างการปฏิบัติงาน

เรามีการบริหารสายอาชีพ (Career Management) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน และกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของพนักงาน ช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดแผนพัฒนาตนเองและเส้นทางอาชีพ เปิดโอกาสให้สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ โดยจัดให้มีทางเลือกของสายอาชีพและการเติบโตให้กับพนักงานในทุกระดับเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นแผนการพัฒนาที่ตรงกับเป้าหมายทางสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน

เรา ไม่กระทำการที่เป็นละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้รวมถึงไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่ EAST WATER ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านศิลปศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ ติดต่อประสานงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มาตรฐาน ข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา ชลศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านชลศาสตร์
 • มีอัธยาศัยดี สามารถประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำได้
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารการจัดการ บริหารธุรกิจการตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบท่อส่งน้ำ หรือประปาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการส่งจ่ายน้ำ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับป.ตรี/โท สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ตรง ทางด้านงานระบบไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องมือวัด เครื่องสูบน้ำ
 • มีความรู้ด้านพลังงานและการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบประปา วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP Module MM และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word / Excel / Power Point ได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสุขศาสตร์และความปลอดภัย และวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์งานความปลอดภัยอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word / Excel / Power Point ได้ดี
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 0-3 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำและระบบท่อน้ำ
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานมาบตาพุด และสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง