เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

วิสัยทัศน์

พันธกิจบริษัท

  • สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว
  • ขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำอย่างครบวงจร เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
  • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มฯ เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย  ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล