เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

วิสัยทัศน์

พันธกิจบริษัท

1. สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และตอบสนองความต้องการ 
   ของผู้ใช้น้ำในระยะยาว
2. ขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำอย่างครบวงจรเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มฯ เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล​
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)