เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

รางวัลแห่งความสําเร็จ

อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านเพื่อการเติบโตทางธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รางวัลแห่งความสำเร็จต่างๆ ที่อีสท์ วอเตอร์ ได้รับนับว่าเป็นเครื่องการันตีถึงการดำเนินการของบริษัทที่ดีและมีการบูรณาการ อีกทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

2565

 • ธันวาคม
  • บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) จากสถาบันไทยพัฒน์
 • พฤศจิกายน
  • อาคารอีสท์วอเตอร์ได้รับรางวัล “อาคารที่มีการบริหารงาน เพื่อความยั่งยืน” ในระดับ Silver จากสมาคมวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
  • บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ
  • อาคารอีสท์วอเตอร์ ได้รับรางวัลในระดับ Platinum ประเภทอาคารสูงหรือใหญ่พิเศษ “โครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” ประจำปี 2565 (BSA Building Safety Awards 2022) จากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
 • ตุลาคม
  • บริษัท ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ และความสามารถในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
 • กรกฎาคม
  • บริษัท รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC โดยอีสท์ วอเตอร์ เป็นหนึ่งใน 28 บริษัทที่ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2
 • มิถุนายน
  • บริษัท ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

2564

 • ตุลาคม
  • บริษัทได้รับการคัดเลือก ให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG
 • กรกฎาคม
  • บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • มิถุนายน
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้(หุ้นกู้) ของบริษัท ประจำปี 2564 ที่ A+ Stable หรือ คงที่

2563

 • พฤศจิกายน
  • บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 (เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน) ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG
  • บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 96 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563
 • ตุลาคม
  • บริษัทได้รับคะแนน 97 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • มิถุนายน
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้(หุ้นกู้) ของบริษัท ประจำปี 2563 ที่ A+ Stable หรือ คงที่

2562

 • ธันวาคม
  • บริษัทได้รับรางวัลรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) จากสถาบันไทยพัฒน์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัท และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พฤศจิกายน
  • บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 ถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ที่โดดเด่น มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน
  • บริษัทได้รับรางวัลประเภท Rising Star Sustainability Awards ประจำปี 2562 ในกลุ่ม Sustainability Excellence ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น
  • บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 96 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562
 • ตุลาคม
  • บริษัทได้รับรางวัลเหรียญทอง ประกาศเกียรติคุณ “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เพื่อสนับสนุนพนักงานให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณโดยใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรกฎาคม
  • บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • มิถุนายน
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้(หุ้นกู้) ของบริษัท ประจำปี 2562 ที่ A+ Stable หรือ คงที่

2561

 • ธันวาคม
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2561 (Sustainability Report Award 2018) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) ประเภทรางวัล Recognition ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG (Environment, Social and Governance) ที่โดดเด่น
 • พฤศจิกายน
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนร้อยละ 95 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561
  • บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2561 ถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ที่โดดเด่น มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน
  • บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • กรกฎาคม
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนน 95 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้(หุ้นกู้) ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ที่ A+ Stable หรือ คงที่
 • มิถุนายน
  • บริษัท ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

2560

 • ธันวาคม
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2560 (Sustainability Report Award 2017) โดยสมาคมบริษัทจด ทะเบียนไทย (CSR Club) ประเภทรางวัล Recognition ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG (Environment, Social and Governance) ที่โดดเด่น
 • พฤศจิกายน
  • บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2560 ถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ที่โดดเด่น มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560
 • กรกฎาคม
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ของบริษัท ปี 2560 ที่ระดับ A+
 • มิถุนายน
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 94 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2559

 • ธันวาคม
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2559 (Sustainability Report Award 2016) โดยสมาคมบริษัทจด ทะเบียนไทย (CSR Club) ประเภทรางวัล Recognition ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG (Environment, Social and Governance) ที่โดดเด่น
 • พฤศจิกายน
  • บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 ถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ที่โดดเด่น มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนร้อยละ 96 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่คะแนนร้อยละ 94) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559
 • มิถุนายน
  • บริษัทฯ ยังคงได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ของบริษัท ปี 2559 ที่ระดับ A+

2558

 • พฤศจิกายน
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัลจาก ก.ล.ต. ประเทศฟิลิปปินส์ 2 รางวัล คือ TOP50 ASEAN PLCs และ TOP2 Outstanding Achievement Awards
 • ตุลาคม
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนร้อยละ 94 (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่คะแนนร้อยละ 87) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2558
  • บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG)
 • มิถุนายน
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินระดับ 4 (สูงสุดระดับ 5) ในการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์
 • เมษายน
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร ประจำปี 2558 ที่ระดับ A+ Stable
  • บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2557

 • ธันวาคม
  • รางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อน “โครงการ 1 บริษัท ดูแล 1 ชุมชน” ภายใต้นโยบายลดความเหลื่อมล้ำของการ กระจายรายได้ หอการค้า ประจำปี 2557
 • กรกฎาคม
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ของบริษัท ปี 2548 ที่ระดับ A+
  • ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2557 และได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 80-89 คะแนน ติดอันดับ Top 50 ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่ได้รับการประเมิน 1

2556

 • พฤศจิกายน
  • รางวัล CSRI Recognition Award 2013ประจำปี 2556 จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อประกาศเกียรติคุณ และ เป็นกำลังใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • สิงหาคม
  • CSR-DIW in Supply Chain Award เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรกฎาคม
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 95.5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นจากปี 2555 (93.5คะแนน)
 • พฤษภาคม
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร ประจำปี 2556 ที่ระดับ A+ Stable

2555

 • ธันวาคม
  • คะแนน TQA ประจำปี 2555 เท่ากับ 312 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ได้รับ 200 คะแนน จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)
 • พฤศจิกายน
  • คะแนน CSR Awards ประจำปี 2555 เท่ากับ 76.44% เพิ่มขึ้นจากปี2554 ที่ได้รับ 71.71% จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • สิงหาคม
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 93.5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
 • พฤษภาคม
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร ประจำปี 2555 ที่ระดับ A+ Stable

2554

 • ธันวาคม
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” ในผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • กันยายน
  • ได้คะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • สิงหาคม
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม จากปี 2553 (93.88 คะแนน)
 • พฤษภาคม
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร ประจำปี 2554 ที่ระดับ A+

2553

 • พฤศจิกายน
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กร ประจำปี 2553 ที่ระดับ A+

2552

 • พฤศจิกายน
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2552 (Board of the Year 2008/09) จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2551

 • พฤศจิกายน
  • บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 83 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 • พฤษภาคม
  • บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

2550

 • มิถุนายน
  • บริษัท ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

2549

 • กรกฎาคม
  • ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่น ด้านการรายงานการปฏิบัติการตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี 15 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (Best Corporate Government Report Award) ในงาน SET Award 2006

2548

 • พฤศจิกายน
  • TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัท ปี 2548 ที่ระดับ A+

2546

 • พฤศจิกายน
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2003 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 • เมษายน
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2545 (Board of the Year 2002/03) จัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2542

 • กันยายน
  • บริษัท เป็นบริษัทน้ำแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)