เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะผู้บริหาร


นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่


นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์


นายชรินทร์ โซนี่

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ


นายบดินทร์ อุดล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง


นางสาวจินดา มไหสวริยะ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน


นายสมบัติ อยู่สามารถ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่


นางนํ้าฝน รัษฎานุกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่


นายโสกุล เชื้อภักดี

ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานบริษัทในเครือ

สำนักตรวจสอบ


นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ

สำนักเลขานุการบริษัท


นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท
และรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและกำกับดูแล

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ


นางสาวบงกช เหมือนส่อน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และรักษาการผู้จัดการ แผนกพัฒนาธุรกิจ


นายวิวรรธน์ เจริญสุขรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม


นายโชคชัย ทวิสุวรรณ

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมวางแผนโครงการ
และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สายปฏิบัติการ


นายศุภทรรศ สาพิมาน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า


นายจักรพงษ์ บุญราศรี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายซ่อมบำรุง

สายสนับสนุน


นางสาวดวงรัตน์ พิทักษ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการ ผู้จัดการแผนกพนักงานสัมพันธ์


นางสาวธารทิพย์ โพธิสรณ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวอารยา พลวิชัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
และรักษาการผู้จัดการแผนกจัดซื้อ 1


นางสาวฉัตรแก้ว ภุมรินทร์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สายการเงินและบัญชี


นางสาวสุวรรณา กอเจริญรัตน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน


นายภานุมาส ปรีบัว

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี