เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะผู้บริหาร


นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่


นายโสกุล เชื้อภักดี

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ


นายบดินทร์ อุดล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ


นางสาวจินดา มไหสวริยะ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน


นายสมบัติ อยู่สามารถ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่


นายชรินทร์ โซนี่

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่


นางนํ้าฝน รัษฎานุกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักตรวจสอบ


นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ

สำนักเลขานุการบริษัท


นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท
และรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและกำกับดูแล

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ


นางสาวบงกช เหมือนส่อน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


นางสาวคณิตา คุ้มฉายา

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม


นายโชคชัย ทวิสุวรรณ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สายปฏิบัติการ


นายศุภทรรศ สาพิมาน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า


นายจักรพงษ์ บุญราศรี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายซ่อมบำรุง


นายกิตติ ปิตากุลดิลก

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ - บริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง
และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

สายสนับสนุน


นางสาวดวงรัตน์ พิทักษ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


นางสาวธารทิพย์ โพธิสรณ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวอารยา พลวิชัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวฉัตรแก้ว ภุมรินทร์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สายการเงินและบัญชี


นางสาวสุวรรณา กอเจริญรัตน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน


นายภานุมาส ปรีบัว

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี