เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะผู้บริหาร


นายสมบัติ อยู่สามารถ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่


นายโสกุล เชื้อภักดี

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ


นายบดินทร์ อุดล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายซ่อมบำรุง


นางสาวธารทิพย์ โพธิสรณ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน และรักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สำนักตรวจสอบ


นางสาวสุวรรณา กอเจริญรัตน์

ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ

สำนักเลขานุการบริษัท


นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท (รักษาการ) ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายและกำกับดูแล

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ


นายโชคชัย ทวิสุวรรณ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร


นางสาวบงกช เหมือนส่อน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


นายจุมพล จันทร์คำ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม และรักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

สายปฏิบัติการ


นายศุภทรรศ สาพิมาน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า

สายสนับสนุน


นางสาวอารยา พลวิชัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวฉัตรแก้ว ภุมรินทร์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สายการเงินและบัญชี


นางสาวหนึ่งฤทัย สิทธิทูล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน


นายภานุมาส ปรีบัว

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)