เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะกรรมการบริษัท

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นางอัศวินี ไตลังคะ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายสุรชัย ขันอาสา

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางธัชดา จิตมหาวงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ

กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

กรรมการ
กรรมการการลงทุน

นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า

กรรมการ
กรรมการการลงทุน

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิชา นิลเพชร์พลอย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

นายศิวะ แสงมณี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน