เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะกรรมการบริษัท

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายอมร เลาหมนตรี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายสุรชัย ขันอาสา

กรรมการอิสระ
ประธานคณะการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางธัชดา จิตมหาวงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายกฤษฎา ศังขมณี

กรรมการ
กรรมการการลงทุน

นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า

กรรมการ
กรรมการการลงทุน

นางอัศวินี ไตลังคะ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิชา นิลเพชร์พลอย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

นายศิวะ แสงมณี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง