เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะกรรมการบริษัท

นายชนินทร์ แก่นหิรัญ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายสุรชัย ขันอาสา

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายชาติชาย อุทัยพันธ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบนายสุเทพ น้อยไพโรจน์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการอิสระ
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายจักรพงศ์ คำจันทร์

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์

กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายสุทัศน์ นุชปาน

กรรมการ
กรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโรเบอร์โต้ โฮเซ่ อาร์ ล็อคซิน

กรรมการ
กรรมการบริหาร และการการลงทุน

นายวีริศ อัมระปาล

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง


นายศิวะ แสงมณี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวัลลภ พริ้งพงษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


นางสาวพิมพ์ภัสสร ณ นคร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)