เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะกรรมการบริษัท

นางอัศวินี ไตลังคะ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท


นายชาติชาย อุทัยพันธ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุรชัย ขันอาสา

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายสุรพัฒน์ มาลัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

กรรมการ
กรรมการการลงทุน

นายเมลวิน จอห์น เอ็ม แทน

กรรมการ
กรรมการการลงทุน

นายวีริศ อัมระปาล

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิชา นิลเพชร์พลอย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศิวะ แสงมณี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน