เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะกรรมการบริษัท

นายชนินทร์ แก่นหิรัญ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายสุรชัย ขันอาสา

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายชาติชาย อุทัยพันธ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบนายสุเทพ น้อยไพโรจน์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

นางสาวพิมพ์ภัสสร ณ นคร

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายจักรพงศ์ คำจันทร์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์

กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายสุทัศน์ นุชปาน

กรรมการ
กรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโรเบอร์โต้ โฮเซ่ อาร์ ล็อคซิน

กรรมการ
กรรมการบริหาร และการการลงทุน

นายสมบัติ อยู่สามารถ

กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการบริหารและการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศิวะ แสงมณี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวัลลภ พริ้งพงษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)