เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะกรรมการบริษัท

นางอัศวินี ไตลังคะ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท


นายสุรชัย ขันอาสา

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายชาติชาย อุทัยพันธ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายสุรพัฒน์ มาลัย

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

กรรมการ
กรรมการการลงทุน

นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายหลักชัย พัฒนเจริญ

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโรเบอร์โต้ โฮเซ่ อาร์ ล็อคซิน

กรรมการ
กรรมการการลงทุน

นายวีริศ อัมระปาล

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิชา นิลเพชร์พลอย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน

นายวัลลภ พริ้งพงษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศิวะ แสงมณี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)