วันที่จ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ ก่อน VAT VAT รวม VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันผลงาน ค่าปรับ จำนวนเงินสุทธิ สถานะใบแจ้งหนี้ เลขที่เช็ค ธนาคารที่รับโอน สถานที่รับเช็ค คู่ค้า สถานะจ่ายเงิน