Media Center

Quality Water Management for A Better Tomorrow

Media Center

21 March 2019

วันที่ : 21/03/62  
เวลา : 08.00 – 22.00 น.  
รายละเอียด :

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี 6 หน่วยงาน ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักชลประทานที่9