Media Center

Quality Water Management for A Better Tomorrow

Media Center

อีสท์ วอเตอร์ ช่วยภัยแล้งชาวแปดริ้ว ประจำปี 2559

  จากสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ   ซึ่งขณะนี้จังหวัดฉะเชิงเทราก็ประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาเช่นกัน   ดังนั้น  อีสท์ วอเตอร์  หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)   ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่ให้กับภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคในภาคตะวันออก   ได้ให้ความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)   โดยจะช่วยส่งน้ำดิบให้ กปภ. จำนวน 7 ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งขณะนี้มีอยู่แล้ว 2.5 ล้าน ลบ.ม. และต้องจัดหาเพิ่มเติมอีก 4.5  ล้าน ลบ.ม.   เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ฉะเชิงเทราในช่วงหน้าแล้งนี้

      นอกจากนี้  อีสท์ วอเตอร์  และ ยูยู  บริษัทในเครือ ยังได้ส่งรถบริการจ่ายน้ำประปาเคลื่อนที่  และรถบริการน้ำดื่มเคลื่อนที่ระบบ RO (Reverse Osmosis)  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในครอบคลุมพื้นที่ใน อำเภอเมือง  อำเภอคลองเขื่อน  อำเภอบางนํ้าเปรี้ยว   และอำเภอบางประกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สำหรับตารางการให้บริการสามารถดูเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook//eastwfanpage  หรือ www.eastwater.com