Careers

Quality Water Management for A Better Tomorrow

Careers

Apply for Jobs

Be a part of East Water

East Water focuses on the growth and development of personnel at all levels starting from laying a good foundation for new employees to understand the culture, guidelines and business practices of the organization before the actual operation. We aim to push people to success and be able to overcome the limits and develop towards the goal with a variety of professional development programs in the form of training, seminars, practical training including a study visit both domestically and internationally using the Competency Based Development System to mold our people to be experts in all dimensions related to water in full ranged in accordance with the vision of the organization “Being the leader in the complete country’s water management”.

In addition, we treat all personnel equally and fairly by not violating human dignity, personal rights and freedom. We also provide the opportunities for career advancement and personal development at all levels. There are Career Management plans and Talent Management plans to enable our people to demonstrate their potential and success in their chosen careers. Everyone is an important part to create the organization to become the High Performance Organization and we operate the job application information in accordance with the privacy protection policy.

The Company has no policy to demand or accept any bribe in recruiting people to work. “If anyone accepts the money, object, and accepts to help the people to work in the company, please notify the information at CEO@eastwater.com”.

Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์บริหารงานโครงการ การออกแบบ จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ โครงการก่อสร้างมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ระยะเวลาโครงการมากกว่า 6 เดือน
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบท่อส่งน้ำ หรือระบบประปา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการส่งจ่ายน้ำ
 • สามารถใช้โปรแกรม Primavera และวิเคราะห์ Critical Path ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำโครงการ ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 - 5 ปี ในด้านงานออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคา หรือการควบคุมงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 
 • หากสามารถใช้โปรแกรมด้านออกแบบโครงสร้างได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำโครงการ ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานใหญ่ กทม.

Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานออกแบบระบบผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย น้ำดิบ  หรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานวางแผนโครงการ งานคำนวณออกแบบ งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา หรืองานสำรวจปริมาณงานและราคา 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องบัญชี การเงิน การลงทุน การคิดผลตอบแทนการลงทุน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพ เช่น ISO 9001, 45001 หรือ OHSAS 18000
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานใหญ่ กทม.

Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / การเงิน / การบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / หรือ ปริญญาโท การบริหาร / การบริหารธุรกิจ / การเงิน / การบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง Senior 3-5 ปี / Junior 2-3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย และ/ หรือ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO:9001, ISO:14001, ISO:45001 เป็นต้น
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ IT Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานวางท่อน้ำ ซ่อมอุปกรณืในงานท่อส่งน้ำ 5 - 10 ปี
 • มีทักษะในงานซ่อมบำรุง การจัดทำรายงานนำส่งทางราชการ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง งานวางท่อ หรืองานระบบประปา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft Office, AutoCAD เป็นต้น
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างอุตสาหการ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบสูบจ่ายน้ำที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office, Outlook, Internet ได้
 • มีความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน การจัดจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบสูบจ่ายน้ำ หรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนางานวิศวกรรมบำรงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่
 • มีความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง จัดหา ส่งมอบ รับมอบทรัพย์สิน  ควบคุมทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มาตรฐาน ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี 
 • สามารถใช้งานระบบบริหารทรัพย์สิน การบัญชีทรัพย์สิน เช่น  SAP, ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน การบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, 14001, 45001
 • หากเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านเครื่องกลหรือไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบส่งน้ำ
 • มีประสบการณ์ในงานระบบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบประปา 0-2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำพื้นที่ปฏิบัติการ จ.ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา

Qualification

 • Graduated with Bachelor / Master of Law or Thai Barrister-at-law
 • With legal work experiences contacting various government agencies including providing advice on legal matters related to the Company’s business operation for 6 years or more 
 • Have experience and knowledge about administrative law, contracts, securities and exchange law, and other laws related to the business of the Company’s group 
 • Able to work as a team, have communication 
 • egotiation skills and have good human relations 
 • Able to coordinate with various departments / able to communicate well in English in speaking, reading and writing (Toeic 650 or higher will be an advantage)

Work place : Bangkok Head Office 

Qualification

 • Bachelor of Occupational Health and Safety or of other fields with the program related to the safety, occupational health, and environment in working
 • Have been the Professional Security Officer for not less than 5 years

 • Have knowledge on the quality and environment system and energy conservation

 • Must attend training courses according to the Ministry of Interior's notification dated 31st March, 1997

 • Can use basic computer programs such as Microsoft Office

 • Can work outside normal working hours as assigned

Workplace : Map Ta Phut Office Rayong Province

+9 Browser Support

© 2015-2016 Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited.