ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา

สื่อโฆษณา : 25 ปี อีสท์ วอเตอร์ "Steps of Growth" (นสพ.เดลินิวส์)
สื่อโฆษณา : 25 ปี อีสท์ วอเตอร์ "Steps of Growth" (นสพ. โลกอุตสาหกรรม)
สื่อโฆษณา : 25 ปี อีสท์ วอเตอร์ "Steps of Growth" (นสพ.เนชั่น)
สื่อโฆษณา : อีสท์ วอเตอร์ สานต่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบประปามาตราฐานต่อยอดบริหารจัดการประปาชุมชนอย่างเป็นระบบ
สื่อโฆษณา : สานต่อพระราชปณิธานของพ่อสู่การสร้างที่มั่นคงด้านนน้ำ