ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลองค์กร


วิดีโอแนะนำบริษัท

หนังสือแนะนำบริษัท

ข้อมูลนำเสนออื่นๆ


VTR ปี 2559

การบริหารจัดการน้ำดิบด้วยระบบWATER GRID

VTR ปี 2559

ชุด 3W  โมเดลบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

VTR ปี 2558

ชุดเปิดงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

VTR ปี 2558

ชุดเปิดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557