ธุรกิจ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ธุรกิจ EW

นวัตกรรมองค์กร

ผลงานเด่นของพนักงานกลุ่มบริษัท

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรางวัล 

  1. รางวัลชนะเลิศ  >>  คะแนน 80% ขึ้นไป
  2. รางวัลรองชนะเลิศ  >>  คะแนน 70-80%
  3. รางวัลชมเชย  >>  คะแนนต่ำกว่า 70%

Innowave Project ปี 4 : 2558 - 2559

      ผลงาน/ทีมผู้เข้าประกวด Front Office

      ผลงาน/ทีมผู้เข้าประกวด Back Office

Innowave Project ปี 3 : 2557

      ผลงาน/ทีมผู้เข้าประกวด Front Office

      ผลงาน/ทีมผู้เข้าประกวด Back Office

Innowave Project ปี 2 : 2556

      ผลงาน/ทีมผู้เข้าประกวด Front Office

      ผลงาน/ทีมผู้เข้าประกวด Back Office