ร่วมงานกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ร่วมงานกับ EW

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ อีสท์ วอเตอร์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ มากมาย อาทิ การฝึกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงานต่างประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน นั่นคือ การสอนงานเบื้องต้นโดยผู้บังคับบัญชาให้กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานเทคนิค หรืองานภายในสายวิชาชีพ โดยเป็นการให้ความรู้ทางทฤษฎีหรือวิชาการก่อนการปฏิบัติงานจริงและในระหว่างการปฏิบัติงาน

เรามีการบริหารสายอาชีพ (Career Management) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน และกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของพนักงาน ช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดแผนพัฒนาตนเองและเส้นทางอาชีพ เปิดโอกาสให้สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ โดยจัดให้มีทางเลือกของสายอาชีพและการเติบโตให้กับพนักงานในทุกระดับเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นแผนการพัฒนาที่ตรงกับเป้าหมายทางสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่ EAST WATER ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายการเงิน งบประมาณ หรือบัญชี 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน/การสื่อสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้
 • เป็นคนพื้นทื่ (จ.พิษณุโลก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :  ประปาหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ด้านงานออกแบบระบบผลิตน้ำประปา การบริหารโครงการ หรือการบริหารจัดการกิจการประปา หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 8 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการวางแผนงาน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานสายการเงิน งบประมาณ หรือบัญชี 0 - 2 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถโปรแกรม MS Excel ได้ดี
 • มีความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์โครงการ การลงทุน การวางแผนภาษี การจัดทำแผนธุรกิจ การประมาณการและวิเคราะห์งบการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศได้ในระดับดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และ Software ด้านวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการออกแบบการทดลอง
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี /โท สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิตไทย
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฏหมายไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายปกครองธุรกิจ นิติกรรมสัญญาปกครองและเอกชน และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • สามารถติดต่อสื่อสารและจัดทำสัญญาด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ โท ด้านบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารโครงการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์โครงการ การลงทุน การวางแผนภาษี การจัดทำแผนธุรกิจ การประมาณการและวิเคราะห์งบการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศได้ในระดับดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และ Soft Ware ที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการออกแบบการทดลอง
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปวส. ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตการขับขี่
 • ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี เกี่ยวกับการร่างสัญญาต่างๆ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) การจดทะเบียนบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน การจดสิทธิและนิติกรรมต่างๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายก่อสร้าง และกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ เก็บรักษาความลับของบริษัทได้ดี ทุ่มเทในการทำงาน พร้อมเรียนรู้และใฝ่หาความรู้ใหม่เสมอ
 • หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความหรือ สำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานทางด้านการวิเคราะห์การเงิน และความเข้าใจทางบัญชี สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility Study) และ/หรือการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี สามารถนำเสนอผลงานได้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ