เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะผู้บริหาร

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 51 ปี
การศึกษา : M.S. Operations Research
George Washington University
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ)

อายุ : 53 ปี
การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางวิราวรรณ ธารานนท์

เลขานุการบริษัท

อายุ : 58 ปี
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี

อายุ : 53 ปี
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

นายโสกุล เชื้อภักดี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

อายุ : 52 ปี
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจินดา มไหสวริยะ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน

อายุ : 54 ปี
การศึกษา : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นายชรินทร์ โซนี่

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์

อายุ : 37 ปี
การศึกษา : Master of Commerce (Finance and International Business),
The University of Sydney
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางนํ้าฝน รัษฎานุกูล

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 55 ปี
การศึกษา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
M.A. สาขาบริหารรัฐกิจ
Glasgow College of Technology, UK
Certificate in Computer Programming and Information Processing, London school , UK
รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

อายุ : 48 ปี
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายสมบัติ อยู่สามารถ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน
มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์

อายุ : 46 ปี
การศึกษา : บัญชีมหาบัญฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุวรรณา กอเจริญรัตน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ

อายุ : 47 ปี
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายศุภทรรศ สาพิมาน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า

อายุ : 46 ปี
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวดวงรัตน์ พิทักษ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ : 52 ปี
การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังคมวิทยาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวธารทิพย์ โพธิสรณ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ : 45 ปี
การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายวิวรรธน์ เจริญสุขรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม

อายุ : 46 ปี
การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายภานุมาส ปรีบัว

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

อายุ : 40 ปี
การศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

อายุ : 53 ปี
การศึกษา : เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์