เกี่ยวกับ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

เกี่ยวกับ EW

คณะกรรมการบริษัท

นายอมร เลาหมนตรี

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ)

อายุ : 66 ปี
การศึกษา : 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิเวเนีย
2. นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IOD : AACP 18/2015, DCP 208/2015, RCL 4/2016, DAP 114/2015, FSD 27/2015
ประสบการณ์ทำงาน
23 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
1 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2557 - ปัจจุบัน คณะทำงาน รมช. กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
2550 - 2553 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คนที่ 2
กรรมการ

อายุ : 50 ปี
การศึกษา : 1. Doctor of Engineering in Environmental Engineering
(Water and Wastewater Engineering)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2. Master of Science in Civil Engineering
(Environmental Engineering)
University of Missouri-Rolla, U.S.A.
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IOD : วธอ.1, DCP 161/2012, วพน. 3, ปปร.15
ประสบการณ์ทำงาน
9 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คนที่ 2
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
25 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
23 มีนาคม. 2555 - ปัจจุบัน ผู้ว่าการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2554 - มีนาคม 2555 รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และการเงิน)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตุลาคม 2551 - มิถุนายน 2554 รองผู้ว่าการ (ท่าเรืออุตสาหกรรม)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
กรรมการ

อายุ : 62 ปี
การศึกษา : 1.เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ สหรัฐอเมริกา
2.เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
IOD : วตท.12, ปรอ.21, ปปร.11, DCP 21/2002, ACP 33/2010, MFM 4/2010, MFR 12/2010, MIR 10/2010, MIA 10/2011
ประสบการณ์ทำงาน
9 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.น้ำมันพืชไทย
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.ไพลอน
2557 - 2559 ประธานกรรมการ
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
2555 - 2559 กรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ
2555 - 2559 กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556 - 2558 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น

พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ

อายุ : 61 ปี
การศึกษา : 1. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
2. นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. นายร้อยอบรม
โรงเรียนนายร้อยสามพราน รุ่น 25
IOD : ปรม.6, ปปร. 19, นธป. รุ่น 4, หลักสูตรโรงเรียนผู้กำกับ รุ่นที่ 35, หลักสูตรการบริหารงานตำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 25, มหานคร รุ่น 2, RMP 6/2015, DCP 224/2016, RCC 21/2016, RNG 8/2016
ประสบการณ์ทำงาน
8 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
23 มิถุนายน 2557 รองจเรตำรวจ
สำนักงานจเรตำรวจ
27 ธันวาคม 2554 รองผู้บัญชาการนครบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางธัชดา จิตมหาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ

อายุ : 59 ปี
การศึกษา : 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
IOD : DCP 208/2015, DAP 114/2015, AACP 18/2015, FSD 27/2015, RCL 4/2016
ประสบการณ์ทำงาน
24 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
26 กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
2554 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลาง

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

กรรมการการลงทุน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

อายุ : 55 ปี
การศึกษา : 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน
1 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
27 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
การประปาส่วนภูมิภาค
1 ตุลาคม 2556 - 26 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
การประปาส่วนภูมิภาค
2554 - 2556 ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
การประปาส่วนภูมิภาค

รศ.ดร. ชนินทร์ ทินนโชติ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ

อายุ : 54 ปี
การศึกษา : 1. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การผลิตเชิงบูรณาการข้อมูลแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ)
International Institute for Aerospace Survey and Earth
Science (ITC), The Netherlands
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(สำรวจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ประกาศนียบัตรขั้นสูง (การแผนที่)
International Institute for Aerospace Survey and Earth
Science (ITC), The Netherlands
IOD : AACP 18/2015, DAP 114/2015, DCP 201/2015, RCL 1/2015, PDI 13/2015, ITG 2/2016, ปธส. 4
ประสบการณ์ทำงาน
1 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
9 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
การประปานครหลวง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2550 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

อายุ : 53 ปี
การศึกษา : 1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IOD : DCP 105/2008, ACP 28/2009, SFE 13/2011, HRP 4/2013, CGI 5/2015
ประสบการณ์ทำงาน
1 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
2551 - 2557 กรรมการอิสระ
บมจ. ผลิตไฟฟ้า

พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ

อายุ : 43 ปี
การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประสบการณ์ทำงาน
8 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2557 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

นายสุรชัย ขันอาสา

กรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ : 60 ปี
การศึกษา : 1.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
เอกนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ1)
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
IOD : นอ.37, นปส.39, วปอ. 2549, วตท. รุ่น 13
ประสบการณ์ทำงาน
20 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
8 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
28 พฤศจิกายน 2554 - 7 ตุลาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
20 ธันวาคม 2553 - 27 พฤศจิกายน 2554 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
1 ตุลาคม 2553 - 19 ธันวาคม 2553 รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

กรรมการการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

อายุ : 50 ปี
การศึกษา : 1. M.S. Operations Research
มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
IOD : DCP 60/2005, FGP 4/2012
ประสบการณ์ทำงาน
1 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2558 ที่ปรึกษา รมช. กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
2556 - 2558 กรรมการอิสระ
บมจ. คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย)
2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. กสท โทรคมนาคม

นายวิชา นิลเพชร์พลอย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน

อายุ : 67 ปี
การศึกษา : 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
IOD : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
16 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2557 - ปัจจุบัน คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
2551 - 2552 รองอธิบดีกรมที่ดิน (นักบริหาร 9)
กรมที่ดิน
2549 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9)
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
2547 ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.)
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมที่ดิน

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 66 ปี
การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 22)
โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 11)
IOD : สจว.79, การบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3, วตท. 20, วปอ. 48
ประสบการณ์ทำงาน
29 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน 1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปัจจุบัน คณะกรรมการผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปัจจุบัน คณะทำงาน รมช. กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
2555 - ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ
กรมราชองรักษ์
2555 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา
สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย
2557 - 2559 กรรมการ
ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
การประปาส่วนภูมิภาค

นายนิพล ตั้งจีรวงษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 66 ปี
การศึกษา : 1. Mini MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. สถิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
IOD : วปอ. 2548, วตท. รุ่น 13, DCP 18/2002, DCP-Re 1/2008
ประสบการณ์ทำงาน
29 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน 1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9 สิงหาคม 2559 - พฤษภาคม 2560 รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คนที่ 1
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
16 กุมภาพันธ์ 2559 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. นวกิจประกันภัย
2550 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2549 - 2557 ที่ปรึกษา
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2540 - 2556 กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พลเอก ธนดล เผ่าจินดา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 65 ปี
การศึกษา : 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
IOD : วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 45, หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, DAP 119/2015
ประสบการณ์ทำงาน
24 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
8 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2554 ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพบก
2552 - 2554 ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
2526 ผู้บังคับกองร้อย
กรมนักเรียนเตรียมรักษาพระองค์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า