Media Center

Quality Water Management for A Better Tomorrow

Media Center

ปลุกพลังเยาวชนร่วมดูแลแหล่งน้ำ สู่ปีที่ 4 โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ

เยาวชนรุ่นใหม่กว่า 80 ชีวิตร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายอีสท์  วอเตอร์ รักษ์น้ำ เป็นปีที่ 4  ติดต่อกัน เพื่อเดินหน้าขยายเครือข่ายเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก   โดยใช้กิจกรรมค่ายเยาวชนปลูกฝังและเป็นฐานให้ความรู้ในมิติที่แตกต่างออกไป   สร้างแรงบันดาลใจ  ร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำให้คงอยู่กับชุมชน  โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้เป็นแกนนำสำคัญเพื่อรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง พัฒนาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนและท้องถิ่น

บริษัท   จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด  (มหาชน) หรือ  อีสท์ วอเตอร์ มุ่งหวังรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ยาวนานและยั่งยืนยิ่งขึ้น   โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ  นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ซึ่งยังคงเน้นการขยายเครือข่ายในพื้นที่แหล่งน้ำต้นทุนโดยมีเป้าหมายทั้งอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  อ่างเก็บน้ำดอกกราย  อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่  อ่างเก็บน้ำประแสร์ แม่น้ำบางปะกง และแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในปีที่ 4  นี้จัดขึ้นที่ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ  เป็นการประสานความร่วมมือกันกับกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมและนักสืบสายน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา  และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่วัฐจักรของน้ำ  การดูแลรักษาและตรวจสอบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ  ตลอดจนสร้างจิตสำนึกเยาวชน  ให้รู้จักรัก  หวงแหน  และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าสูงสุด    อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน

ปีที่ 4 ของโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ  ยังคงเอกลักษณ์ในการเสริมความรู้เรื่อง “น้ำ”  ผ่านการเข้าค่ายเยาวชน   ฝึกทักษะความเป็นผู้นำที่ต่อยอดมาจากโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์น้ำ หรือ East Water Young Leader Camp ที่จัดมาตั้งแต่ปี 2551   สำหรับการคัดเลือกเยาวชนร่วมกิจกรรมนั้นจะคัดเลือกจากผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6   หรือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  และเยาวชนที่เคยร่วมกิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำกับศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  หรือกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ำ   โดยเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายนี้จะสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้เบื้องต้น   และถือเป็นสมาชิกเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ  มีหน้าที่ดูแลแหล่งน้ำในชุมแชน  และเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้สู่ชุมชนต่อไป 

อีสท์ วอเตอร์  มุ่งหวังให้โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ เป็นแหล่งรวมความรู้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำท้องถิ่น  4 ปีที่ผ่านมาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ มีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเยาวชนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่องโยงประสานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรน้ำ และเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีไม่เสื่อมโทรมตลอดไป